ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN PUNT WEERBAARHEID

Artikel 1         Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
Dag: kalenderdag.
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht op te slaan op een manier toekomstige raadpleging mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst of afstand.
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Punt Weerbaarheid georganiseerd systeem voor verkoop op afstand een overeenkomst wordt gesloten.

Artikel 2         Punt Weerbaarheid
Punt Weerbaarheid is een eenmanszaak, welke door de heer R.E. van Weert gedreven wordt en gevestigd is te (4847 RB) Teteringen aan het adres Nieuwstraat 8. Punt Weerbaarheid is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 20133262. Punt Weerbaarheid is telefonisch te bereiken op 06-18134331 en per e-mail via: rob@puntweerbaarheid.com

Artikel 3         Toepasselijkheid
3.1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Punt Weerbaarheid en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Punt Weerbaarheid en consument.
3.2.      Voor het geval naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke producten – en dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4         Aanbod
4.1.      Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt het nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2.      Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Als er bij het aanbod afbeeldingen zijn gebruikt, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Elke vergissing of kennelijke fouten in het aanbod binden Punt Weerbaarheid niet.

Artikel 5         De overeenkomst
5.1.      De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2.      Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Punt Weerbaarheid zo spoedig mogelijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
5.3.      Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Punt Weerbaarheid passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Punt Weerbaarheid daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Punt Weerbaarheid kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogste stellen of de consument aan zijn betalingsverplichting kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.
5.4.      Indien Punt Weerbaarheid op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling op aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.5.      Punt Weerbaarheid zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of een zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdragers, meesturen:
a.         het bezoekadres van de vestiging van Punt Weerbaarheid, waar de consument met klachten terecht kan;
b.         de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, danwel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c.         de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d.         de vereiste opzegging van de overeenkomst, indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. In geval van duurovereenkomst is hetgeen hiervoor is bepaald onder a t/m d slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6         Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
6.1.      Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en door Punt Weerbaarheid bekend gemaakte vertegenwoordiger.
6.2.      Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijs mogelijk in de originele staat en verpakking aan Punt Weerbaarheid retourneren, conform de door laatst genoemde verstrekte instructies.
Bij levering van diensten:
6.3.      Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande de dag van het aangaan van de overeenkomst.

Artikel 7         Wijze van herroeping
7.1.      Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dient de consument het product, zoveel mogelijk in de originele verpakking en indien nodig in een voor verzending geschikte verpakking, vergezeld van een ingevuld herroepingsformulier, zoals als bijlage 1 bij deze voorwaarden is gevoegd, naar Punt Weerbaarheid te verzenden.
7.2.      De directe kosten voor het terugzenden van producten komen voor uw rekening. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer € … (tarieven pakketpost invullen).
7.3.      Punt Weerbaarheid zal in beginsel binnen 14 dagen nadat zij in kennis wordt gesteld van de herroeping door de consument het door de consument betaalde bedrag (inclusief leverings- en verzendkosten) voor zover dit betrekking heeft op de producten ten aanzien waarvan de consument de koopovereenkomst herroept, terugbetalen op het door de consument aangegeven rekeningnummer, althans het rekeningnummer waarvan Punt Weerbaarheid betaling ontving. De termijn van 14 dagen zal pas ingaan vanaf het moment dat Punt Weerbaarheid de producten die onderwerp zijn van de herroeping in goede staat heeft terugontvangen, dan wel de consument aangetoond heeft dat hij de producten naar Punt Weerbaarheid  zijn teruggezonden.

Artikel 8         Uitsluiting herroepingsrecht
8.1.      Punt Weerbaarheid kan het herroepingsrecht uitsluiten voor bepaalde producten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt indien Punt Weerbaarheid dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld.
8.2.      Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a.         die door Punt Weerbaarheid tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties en specifieke wensen van de consument;
b.         die duidelijk van persoonlijke aard zijn;
c.         die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d.         die snel kunnen bederven of verouderen;
e.         waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Punt Weerbaarheid geen invloed heeft;
f.          voor losse kranten en tijdschriften;
g.         voor audio- en video-opnamen of computersoftware, waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
8.3.      Uitsluiting van het herroepingsrecht van diensten is slechts mogelijk waarvan de levering met uitdrukkelijke toestemming van de consument is begonnen, voordat de bedenktijd is verstreken.

Artikel 9         De prijs
9.1.      Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen en btw-tarieven.
9.2.      In afwijking van het vorige lid kan Punt Weerbaarheid producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markten waar Punt Weerbaarheid geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. In het aanbod wordt vermeld dat in dat geval richtprijzen zijn vernoemd.
9.3.      In het aanbod van producten en diensten zijn inclusief BTW.

Artikel 10       Conformiteit en garantie
10.1.    Punt Weerbaarheid staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en op de datum van totstandkoming van de overeenkomsten bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien de overeengekomen staat Punt Weerbaarheid er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
10.2.    Een door Punt Weerbaarheid, de fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niet af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomsten tegenover Punt Weerbaarheid kan doen gelden.

Artikel 11 Levering en uitvoering
11.1.    Punt Weerbaarheid zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
11.2.    Als plaats van levering geldt het adres dat consument aan Punt Weerbaarheid kenbaar heeft gemaakt.
11.3.    Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Punt Weerbaarheid geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet, dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. De consument heeft in dat geval recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
11.4.    In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Punt Weerbaarheid het bedrag dat de consument heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding terug betalen op het door de consument opgegeven rekeningnummer.
11.5.    Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Punt Weerbaarheid zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Punt Weerbaarheid.
11.6.    Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Punt Weerbaarheid tot het moment van bezorging aan de consument of een voorafgaand aangewezen en aan Punt Weerbaarheid bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk door de consument een andere leveringswijze dan door Punt Weerbaarheid is gekozen en is overeengekomen.

Artikel 12       Duur transacties
Opzegging
12.1.    De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot geregeld aflevering van producten of diensten, ten alle tijden opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
12.2.    De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en strekt tot een geregeld afleveren van producten of diensten, ten alle tijden tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
12.3.    De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten schriftelijk opzeggen of opzeggen op dezelfde wijze als zij het met Punt Weerbaarheid zijn aangegaan.
Verlenging
12.4.    Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
12.5.    In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en strekt tot het geregeld afleveren van weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
12.6.    Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument ten alle tijden mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand afleveren van weekbladen en tijdschriften.

Artikel 13       Betaling
13.1.    Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden op de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
13.2.    De consument is verplicht om onjuistheden in de verstrekte en/of vermelde betaalgegevens zo spoedig mogelijk aan Punt Weerbaarheid te vermelden.
13.3.    In geval van wanbetaling van de consument is Punt Weerbaarheid, behoudens wettelijke beperkingen het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
13.4.    Tenzij anders overeengekomen, dient betaling van facturen zonder opschorting of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Blijft betaling binnen die termijn uit, dan kan Punt Weerbaarheid leveringen en werkzaamheden zonder nadere ingebrekestelling opschorten en is de consument de wettelijke rente verschuldigd, alsmede de buitengerechtelijke kosten, zoals bepaald in het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen door de consument wordt voldaan.

Artikel 14       Geschillen
Op overeenkomsten tussen Punt Weerbaarheid en de consument is bij uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, tenzij Punt Weerbaarheid anders verkiest.

Artikel 15       Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel afwijkende bepalingen van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgesteld, dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.